Επίκουρη Καθηγήτρια,

Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας,                                          

Τομέας Βοτανικής,

Τμήμα Βιολογίας,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Text Box:   Έφη Χανλίδου

Τίτλοι σπουδών

Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.

Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

· Δευτερογενείς μεταβολίτες των φυτών και χημειοταξινόμηση

· Xλωρίδα και οικότοποι περιοχών της Ελλάδας

· Xρήσεις των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών – εθνοβοτανική

 

Διδασκαλία

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

· Συστηματική Βοτανική

· Βιογεωγραφία 

· Ανάλυση και Ποικιλότητα Βλάστησης

· Εφαρμοσμένη Βοτανική

Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

· Βοτανική

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών (ΒΑΦ)»

· ΒΑΦ 5.1 Κατάλογος εργασίας φυτών μιας περιοχής

· ΒΑΦ 6.2 Προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας

 

Αρχική σελίδα

Text Box: Δημοσιεύσεις

Επικοινωνία

Τηλ.:  2310 998273

Fax:   2310 998295

E-mail: chanlidu@bio.auth.gr

Text Box: Ελληνικά        English