Δημοσιεύσεις

 

Μονογραφίες

Βηδενμάιερ, Α., Διερμηνεία – Μια αρχαία τέχνη στη σύγχρονη εποχή, Αθήνα: Δίαυλος (υπό έκδοση). 

Βηδενμάιερ, Α., Το παζλ της μετάφρασης, Θεσσαλονίκη: ΕΝΕΚΕΝ, 2011.

Βηδενμάιερ, Α., Η διαδικασία της μετάφρασης βάσει της μετάφρασης της ποίησης του Erich Fried, Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα, 2003.

 

Επιστημονική επιμέλεια και εισαγωγικό σημείωμα

Wiedenmayer, A., K. Zachu (Hrsg.) Deutsch-griechische Begegnungen in der Industrie und Literatur [Ελληνογερμανικές συναντήσεις στη βιομηχανία και τη λογοτεχνία], (Hellenogermanica - Griechische Germanistische Hochschulstudien). Frankfurt a. M.: Peter Lang (υπό έκδοση).

Βηδενμάιερ, Α., Πάγκαλος Ι, Σαπιρίδου Α. Γλώσσες και πολιτισμοί σε (διά)δραση. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 25.-28.05.2011. Θεσσαλονίκη: Σφακιανάκη, 2015.

 

Επιστημονική επιμέλεια, επιμέλεια μετάφρασης και εισαγωγικό σημείωμα     

Heinrich Böll, Όταν ξέσπασε ο πόλεμος και άλλα διηγήματα, Θεσσαλονίκη: ΕΝΕΚΕΝ, 2020.

Margret Ammann, Οι βάσεις της σύγχρονης μεταφρασεολογίας – Ένα εγχειρίδιο για επίδοξους μεταφραστές και διερμηνείς, εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα, 2014.

Βηδενμάιερ Α., Άγνωστες σελίδες της γερμανο-γερμανικής ιστορίας από νέους μεταφραστές, Θεσσαλονίκη, Goethe Institut, 2009.    

 

Άρθρα

Wiedenmayer, A. «Die Herrschaft über die Übersetzung: Griechische Literatur in Deutschland» [Η κυριαρχία μέσω της μετάφρασης: ελληνική λογοτεχνία στη Γερμανία]. Στο S. Delianidou, E. Georgopoulou, I. Pagkalos (Hrsg.) Texturen von Herrschaft im Mittelmeerraum [Όψεις της κυριαρχίας στον μεσογειακό χώρο]. (Hellenogermanica - Griechische Germanistische Hochschulstudien), Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2020.

Wiedenmayer, A. «Interpreting in Crisis Settings: Education and Training in Greece». Υπό δημοσίευση στην ιστοσελίδα της FIT Europe στο πλαίσιο της Ημερίδας «Translation and Interpretation in Crisis Settings», 2019.

Wiedenmayer, A. «Von Zorbas bis zur Krisenliteratur – Griechenland im Spiegel seiner literarischen Übersetzungen» [Από τον Ζορμπά ως τη λογοτεχνία της κρίσηςΗ Ελλάδα στον καθρέφτη των λογοτεχνικών μεταφράσεών της]. Στο A. Wiedenmayer, A., K. Zachu, G. Vojvoda (Hrsg.) Deutsch-griechische Begegnungen in der Industrie und Literatur [Ελληνογερμανικές συναντήσεις στη βιομηχανία και τη λογοτεχνία], (Hellenogermanica - Griechische Germanistische Hochschulstudien), Frankfurt a.M.: Peter Lang. (υπό έκδοση).  

Wiedenmayer, A. & Lamprou, D. «Funktionsbezogene Übersetzung von Kulturspezifika aus dem Deutschen ins Griechische» [Λειτουργική μετάφραση πολιτισμικών στοιχείων από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα]. Στο Ν. Katsaounis, R. Sidiropoulou, D. Tsokaktsidou (Hrsg.), Intermedialität und Kommunikation in DaF: Ausgewählte Aspekte aus Theorie und Praxis [Διαμεσότητα και επικοινωνία στο μάθημα των γερμανικών ως ξένης γλώσσας: επιλεγμένες όψεις από τη θεωρία και την πράξη], (Hellenogermanica - Griechische Germanistische Hochschulstudien), Frankfurt a.M.: Peter Lang. (υπό έκδοση).

Gabriela Vojvoda & Anthi Wiedenmayer «Thessaloniki und Sarajevo als Jerusalem des Balkans kulturelle Interaktionen und Abgrenzungen» [Θεσσαλονίκη και Σαράγεβο ως Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων – πολιτιστικές διαδράσεις και οριοθετήσεις]. Στο Rennig, Anne (Hrsg.) Grenzräume, Grenzkonstruktionen und Grenzüberschreitungen [Συνοριακοί χώροι, κατασκευές και υπέρβαση ορίων], Saarbrücken (υπό έκδοση).

Βηδενμάιερ, Α. «Γκύντερ Γκρας» στο The Athens Review of books, Μάρτιος 2016, έτος 7ο, τεύχος 71 (28-39), 2016.

Wiedenmayer, A. «Translation of food in literature: a culinary journey through time and genres». Στο Simona Stano (ed.) Semiotics of Food, special issue of Semiotica, Issue 211. Berlin: De Gruyter Mouton. (27-44), 2016.

Wiedenmayer, A. «Subtitles: A dominant text type in everyday life». Στο Lia Yoka and Gregory Paschalidis, Semiotics and Hermeneutics of the Everyday, Cambridge Scholars Publishing (σσ. 166-175), 2015.

Wiedenmayer, A.  «Zwischen Einbürgerung und Verfremdung. Zur Kultur in der Übersetzungswelt» [Μεταξύ οικειοποίησης και ξενοποίησης. Περί του πολιτισμού στον κόσμο της μετάφρασης], MDÜ 6/15 (20-25), 2015.

Βηδενμάιερ, Α. «Η Λειψία διαβάζει», «Ενθέματα» στην εφημερίδα «Η Αυγή της Κυριακής», 13.4.2014.

Wiedenmayer, A. «A Model for the Didactics of Simultaneous Interpreting» στο Maria Tsigou & Denis Costaquec (επιμ.) Traduction changemengt en syntaxe la personne. Approches Fonctionaistes. Actes du 33e Colloque International de linguistique fonctionelle. Corfu (σσ. 89-92), 2013.

Βηδενμάιερ, Α. «Ο ρόλος του εκδοτικού οίκου Ρωμιοσύνη στην πρόσληψη της ελληνικής λογοτεχνίας στη Γερμανία», στο Ελληνογερμανικές σχέσεις: Αλληλοεπιδράσεις στον πολιτισμό και στην τέχνη. Πρακτικά διεπιστημονικής ημερίδας. Θεσσαλονίκη 8 Απριλίου 2011. Έκδοση Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας, Θεσσαλονίκη (133-143), 2011.

Βηδενμάιερ, Α. «Τα όρια της μετάφρασης σε μία εποχή κατάργησης των ορίων» στο Πασχαλίδης Γ., Χοντολίδου Ε., Βαμβακίδου Ι. Σύνορα, Περιφέρειες, Διασπορές, Θεσσαλονίκη, University Studio Press (σσ. 167-181), 2011.

Βηδενμάιερ, Α. «Η διδασκαλία της μετάφρασης στα τμήματα φιλολογίας ξένων γλωσσών» στο Λάμπρου Ε. & Φλώρος Γ. (επιμ.) Σύγχρονες τάσεις στη Διδακτική της μετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (σσ. 177-191), 2010.

Βηδενμάιερ, Α. «Ο μεταφραστής ως δρων υποκείμενο», Ένεκεν 16ο, Θεσσαλονίκη (145-156), 2010.

Βηδενμάιερ, Α. «Η μετάφραση ως πολιτική πράξη», Ένεκεν 16ο, Θεσσαλονίκη (251-256), 2010.

Βηδενμάιερ, Α. «Ερευνητική ικανότητα - Το μεγάλο μυστικό των μεταφραστών» στην ηλεκτρονική έκδοση Πρακτικά της 2ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων «Η μεταφρασεολογική έρευνα και η μεταφραστική πρακτική στον ελληνόφωνο χώρο» (11 σελίδες), 2009. (http://www.frl.auth.gr/sites/metafrasi/PDF/Videnmayer.pdf)

Βηδενμάιερ, Α. «Η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στο μάθημα της μετάφρασης» στο Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Μεταφράζοντας στον 21ο αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές», που διοργάνωσε ο Tομέας Mετάφρασης του Tμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του A.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, University Studio Press (σσ. 639-646), 2003.

Βηδενμάιερ, Α. «Ο Μπρεχτ στην Επιτροπή αντιαμερικανικών ενεργειών», Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη (σσ. 79-89), 1998. 

 

Λήμματα σε επιστημονική βάση  

Το λήμμα «Μετάφραση» στην ενότητα «Μελέτες για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία - Μελέτες σε θέματα της λογοτεχνίας» στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. Τάκη Καγιαλή. Αποτελείται από τα ακόλουθα υποκεφάλαια (συνολικά περίπου 40 σελίδες) και συνοδεύεται από τα εξώφυλλα, εσώφυλλα και περιεχόμενα των έργων (2006-2008). Είναι ελεύθερα προσβάσιμο στη διεύθυνση:

http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/studies/essays/01.html

      Εισαγωγικό σημείωμα        

      Νάσος Βαγενάς. Ποίηση και Μετάφραση.

      David Connolly. Μετα-Ποίηση. 6+1 μελέτες για τη μετάφραση της ποίησης.

      Διονύσης Γούτσος (Επιμέλεια – Μετάφραση) Ο Λόγος της Μετάφρασης: Ανθολόγιο σύγχρονων μεταφραστικών θεωριών.

      Georges Mounin. Τα θεωρητικά προβλήματα της μετάφρασης.

      Jeremy Munday. Μεταφραστικές σπουδές. Θεωρίες και πρακτικές.

      Μίλτος Φραγκόπουλος. Το εργαστήρι του μεταφραστή.

      Μετάφραση. Ένα Περιοδικό για τη Μετάφραση.

 

Λεξικογραφία

Pons Großwörterbuch Deutsch-Griechisch, Griechisch-Deutsch. Στουτγάρδη 2008. Μέγα Ελληνογερμανικό και Γερμανοελληνικό Λεξικό PONS, επιμέλεια 25.000 λημμάτων του γερμανο-ελληνικού τμήματος και μετάφραση-επεξεργασία 11.800 οικονομικών και νομικών όρων καθώς και υποδειγμάτων επαγγελματικών και προσωπικών επιστολών, βιογραφικών σημειωμάτων, αιτημάτων, οχλήσεων, ευχαριστήριων και συλληπητήριων επιστολών, από Γερμανικά προς Ελληνικά.

Γλωσσάριο για το διδακτικό βιβλίο Berliner Platz 1, εκδόσεις Langenscheidt (49 σελίδες, 1675 λήμματα). Το Berliner Platz 1 ανήκει στα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ελεύθερα βοηθήματα του μαθήματος της γερμανικής γλώσσας των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου για τα σχολικά έτη 2006-2007, 2007-2008 και 2008-2009 (βασικό επίπεδο εκμάθησης της γλώσσας). 

Γλωσσάριο για το διδακτικό βιβλίο Berliner Platz 2, εκδόσεις Langenscheidt (49 σελίδες, 1545 λήμματα). Το Berliner Platz 2 ανήκει στα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ελεύθερα βοηθήματα του μαθήματος της γερμανικής γλώσσας των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου για τα σχολικά έτη 2006-2007, 2007-2008 και 2008-2009 (βασικό επίπεδο εκμάθησης της γλώσσας).

 

Βιβλιοκρισίες  

Doing Justice to Court Interpreting (by Miriam Shlesinger and Franz Pöchhacker) στο Challeinging Boundaries in Interpreting Studies Gramma Journal of Theory and Criticism Volume 19, Thessaloniki, Auth Press (165-168), 2011.

 

Μεταφράσεις (επιλογή)

Rainer Ohliger και Mekonnen Mesghena «Οδεύοντας προς μια «ολοκληρωμένη διακυβέρνηση» της μετανάστευσης: μέσω επικοινωνίας και συνεργασίας στην ενίσχυση της πολιτικής συνοχής;», Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Θεσσαλονίκη, (Πολιτική – 38 σελίδες), 2018. Δημοσίευση στη διεύθυνση https://gr.boell.org/sites/default/files/uploads/2018/06/whole_of_government_gr_1.pdf

Μετάφραση και επιχώρια προσαρμογή της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας «Ιστορίες για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκπαιδευτική ιστοσελίδα: Διδακτικά σενάρια για το Γυμνάσιο και την Α’ Λυκείου» από ελληνικά προς γερμανικά. Υλοποίηση από τον φορέα «Δράση πολιτών για την Ευρώπη» με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την ευγενική χορηγία του Γενικού Προξενείου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη (Ιστορία, εκπαίδευση - περίπου 70 σελίδες), 2017. Δημοσίευση στη διεύθυνση http://ww2istories.gr/index.php/de/

Σοφία Παντελιάδου και Πέτερ Πάννες (επιμ.) «Αγορά και δώρον. Φαντάσματα της Φιλοξενίας», Θεσσαλονίκη, εκδόσεις ΕΝΕΚΕΝ, ISBN 978-960-9708-33-3 (Φιλοσοφία – 278 σελίδες δίγλωσση έκδοση), 2017.

Wolfgang Welsch «Πρωτοπολιτισμικές και διαπολιτισμικές διαστάσεις στην τέχνη», περιοδικό ΕΝΕΚΕΝ, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2013, Τεύχος 29ο, ΙSSN 1107-1869 (Φιλοσοφία – σελ. 85-97).

Eva Laquièze-Waniek «Πρωτόγονες ορδές. Επικλήσεις και αινιγματικά μηνύματα ή ό,τι είναι δυνατόν να καθορίσει την έλευση του ανθρώπου», περιοδικό ΕΝΕΚΕΝ, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2012, Τεύχος 24ο, ΙSSN 1107-1869, 2012. (Ψυχανάλυση – σελ. 56-75).

Hagen Fleischer «Η Σαλονίκη στη σκιά της σβάστικας», εφημερίδα Μακεδονία, αφιέρωμα 20.3.2011.

Bernhard Waldenfels «Ξενότητα, φιλοξενία και εχθρότητα», περιοδικό ΕΝΕΚΕΝ, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2009, Τεύχος 14ο, ΙSSN 1107-1869 (Φιλοσοφία – σελ. 113-128)

Monika Rasche «Δημοτική Βιβλιοθήκη του Μύνστερ – Μια βιβλιοθήκη και η αρχιτεκτονική της», Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2008 (Κοινωνικό – 10 σελίδες). Δημοσιευμένο στη διεύθυνση http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/syn/act/008/el3884403.htm

Franciska Vu «Υπό κράτηση – Φωτογραφίες και ιστορίες από τις φυλακές της Στάζι», Έκδοση Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2008 (Πολιτικό – 37 σελίδες)

Barbara Honrath, Dr. Maria Linsmann (επιμ.) «Σύγχρονη εικονογράφηση βιβλίων στη Γερμανία», Έκδοση Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008 (Εικαστικές τέχνες – 30 σελίδες) 

Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά (επιμ.) «Έλληνες καλλιτέχνες στην Ακαδημία του Μονάχου τον 19ο και 20ό αιώνα», Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2006 (Μετάφραση: Α. Βηδενμάιερ, Χ. Biermann, C. Lovers, Π. Αναστασοπούλου) (Ιστορία τέχνης – 223 σελίδες)

Jüdisches Kinderleben im Spiegel jüdischer Kinderbücher, Έκδοση Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης, 2000. (Εβραϊκά βιβλία για παιδιά και εφήβους στη Γερμανία – 28 σελίδες)

Hans-Peter Martin – Harald Schumann, Η Παγίδα της Παγκοσμιοποίησης εκδ. “Νέα Σύνορα – Λιβάνης”, 1999. (πολιτικό – 268 σελίδες)

André Kostolany, Ο απολογισμός του Κοστολάνι για το μέλλον. Εκδόσεις ΣΤΟΥΠΑΣ, ISBN 960-8121-06-Χ, 1999. (Χρηματιστήριο – 252 σελίδες)

«Ο Μπρεχτ στην Επιτροπή αντιαμερικανικών ενεργειών». Αφιέρωμα στον Bertolt Brecht στο περιοδικό «Παρατηρητής 31». Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 1998 ISSN 1012-0211, (σελ. 79-90)

Stefan Kolditz, Εύα, η Ερωμένη του Χίτλερ, 1997. (θεατρικό)

Erich Schmidt-Eenboom, Πολεμιστής στη Σκιά. Εκδόσεις Νέα Σύνορα – Λιβάνης, ISBN 960-236-551-Χ, 1996. (Γερμανική εξωτερική πολιτική – Κλάους Κίνκελ – 358 σελίδες)

Dieter Prokop, Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η Επίδρασή τους στις Μάζες. Εκδόσεις Νέα Σύνορα – Λιβάνης, ISBN 960-236-768-7, 1996. (Κοινωνικό – πολιτικό – ιστορικό – 553 σελίδες)

Σόνια Μιχαηλίδου, Τα Λεμόνια Ωριμάζουν το Χειμώνα. Εκδόσεις Art of Text, ISBN 960-312-061-8α, 1996. (Ποιητική συλλογή – 80 σελίδες)

Frank Deppe, Η Νέα Διεθνής Τάξη. Εκδόσεις Νέα Σύνορα – Λιβάνης, ISBN 960-236-508-0, 1995. (Πολιτική φιλοσοφία – 372 σελίδες)

 
Ανθή Βηδενμάιερ