Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Έχοντας 10 χρόνια εμπειρίας στη φυσική της ατμόσφαιρας και τη δορυφορική τηλεπισκόπηση εργάζομαι στην ανάλυση δορυφορικών και επίγειων παρατηρήσεων και δεδομένων από κλιματικά μοντέλα. Η έρευνά μου εστιάζεται στις επιπτώσεις των ανθρώπινων διεργασιών και των φυσικών φαινομένων στη σύσταση της ατμόσφαιρας και σε μια σειρά από κλιματικές παραμέτρους. Παρακάτω συνοψίζονται τα κυριότερα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα:

1) Μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων, των νεφών, της ακτινοβολίας, των αλληλεπιδράσεων και των τάσεών τους με τη χρήση δορυφορικών παρατηρήσεων

2) Εκτίμηση της επίδρασης των αιωρούμενων σωματιδίων, των νεφών και των αέριων ιχνηθετών στα επίπεδα της προσπίπτουσας στο έδαφος ηλιακής ακτινοβολίας με τη βοήθεια δορυφορικών και επίγειων παρατηρήσεων, δεδομένων από κλιματικά μοντέλα και προσομοιώσεων με μοντέλα διάδοσης ακτινοβολίας

3) Ανάλυση και ερμηνεία προσομοιώσεων από περιοχικά και παγκόσμια κλιματικά μοντέλα

4) Παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της επίδρασής της στην ανθρώπινη υγεία από δορυφόρους

5) Εκτιμήσεις εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από δορυφορικές παρατηρήσεις

Έχω επίσης συμμετάσχει σε εργασίες που εστιάζονται σε διάφορα περιβαλλοντικά θέματα όπως είναι η μελέτη:

- του ηλεκτρικού πεδίου της ατμόσφαιρας (ηλεκτρικό δυναμικό) (επίγειες παρατηρήσεις)

- του φαινομένου της αστικής νησίδας θερμότητας στην περιοχή των Αθηνών (επίγειες και δορυφορικές παρατηρήσεις και προσομοιώσεις με μοντέλο)

- του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος στη Θεσσαλονίκη (ραδιοβολίσεις)

- του Ραδονίου και της ραδιενέργειας στην πόλη της Ξάνθης (επίγειες μετρήσεις)