Άρθρα

Εδώ δίδεται μία λίστα με τα άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που περιγράφουν τα αποτελέσματα του QUADIEEMS καθώς και τα σχετικά άρθρα και περιλήψεις που παρουσιάστηκαν σε διεθνή συνέδρια.

 

Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

Georgoulias A.K., Kourtidis K.A., Alexandri G., Rapsomanikis S., Sanchez-Lorenzo A., Common summertime total cloud cover and aerosol optical depth weekly variabilities over Europe: sign of the aerosol indirect effects?, Atmospheric Research, 153, 59-73, dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2014.07.031, 2015.

Katragkou, E., García-Díez, M., Vautard, R., Sobolowski, S., Zanis, P., Alexandri, G., Cardoso, R. M., Colette, A., Fernández, J., Gobiet, A., Goergen, K., Karacostas, T., Knist, S., Mayer, S., Soares, P. M. M., Pytharoulis, I., Tegoulias, I., Tsikerdekis, A., and Jacob, D.: Hindcast regional climate simulations within EURO-CORDEX: evaluation of a WRF multi-physics ensemble, Geosci. Model Dev. Discuss., 7, 6629-6675, doi:10.5194/gmdd-7-6629-2014, 2014.

Pozzer A., de Meij A., Yoon J., Tost H., Georgoulias A.K., Astitha M., AOD trends during 2001–2010 from observations and model simulations, Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 14, 26619-26653, doi:10.5194/acpd-14-26619-2014, 2014.

Kourtidis K., Rapsomanikis S., Zerefos C., Georgoulias A.K., Pavlidou E., Severe particulate pollution from deposition practices of primary materials of cement plants, Environmental Science and Pollution Research, 21(16), 9796-9808, doi:10.1007/s11356-014-2969-6, 2014.

 

Άρθρα και Περιλήψεις σε Συνέδρια

Georgoulias A.K., Kourtidis K., Zanis P., Alexandri G., Alexandri G., Pöschl U., Aerosol direct and indirect radiative effect over Eastern Mediterranean, A1.1-0063-14 (14680), 40th COSPAR Scientific Assembly 2014, Moscow, Russia, 2-10 August, 2014.

Georgoulias A.K., Kourtidis K., Zanis P., Alexandri G., Pöschl U., On the aerosol-cloud relations over Eastern Mediterranean, In: COMECAP-2014 book of contributions, Proceedings of the 12th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Heraklion, Greece, 28-31 May, 2014, Kanakidou M., Mihalopoulos N. and Nastos P. (Eds.), Crete University Press, Heraklion, Vol. 1, 320-324, 2014.

Alexandri G., Georgoulias A.K., Meleti C., Balis D.S., Modeling surface solar radiation over Eastern Mediterranean, In: COMECAP-2014 book of contributions, Proceedings of the 12th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Heraklion, Greece, 28-31 May, 2014, Kanakidou M., Mihalopoulos N. and Nastos P. (Eds.), Crete University Press, Heraklion, Vol. 1, 33-37, 2014.

Georgoulias A.K., Kourtidis K., Zanis P., Alexandri G., Pöschl U., Aerosol-cloud relations over Eastern Mediterranean as seen from MODIS satellite observations, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, 9838, EGU General Assembly 2014, Vienna, Austria, 27 April-2 May, 2014.

Georgoulias A.K., Karydis V.A., Tsimpidi A.P., Chang D.Y., Lelieveld J., Relations of cloud droplet number concentration and aerosol optical depth: An assessment using MODIS satellite observations and the global chemistry climate model EMAC, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, 9646, EGU General Assembly 2014, Vienna, Austria, 27 April-2 May, 2014.

Georgoulias A.K., Tsikerdekis A., Ntogras C., Zanis P., Assessing the effectiveness of RegCM4 regional climate model in simulating the aerosol optical depth patterns over the region of Eastern Mediterranean, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, 10037, EGU General Assembly 2014, Vienna, Austria, 27 April-2 May, 2014.

Dalampiras P., Georgoulias A.K., Kourtidis K., Alexandri G., Meleti, C., A study of the cloud cover and cloud top pressure weekly cycle over the region of Eastern Mediterranean with the use of MODIS satellite data, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, 4563, EGU General Assembly 2014, Vienna, Austria, 27 April-2 May, 2014.

Alexandri G., Tsikerdekis A., Zanis P., Katragkou E., Georgoulias A.K., On the ability of two regional climate models to simulate surface solar radiation patterns over Europe: An assessment using CM SAF satellite data, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, 9483, EGU General Assembly 2014, Vienna, Austria, 27 April-2 May, 2014.

Alexandri G., Georgoulias A.K., Meleti C., Balis D., High resolution surface solar radiation patterns over Eastern Mediterranean: Satellite, ground-based, reanalysis data and radiative transfer simulations, AGU Fall Meeting 2013, San Francisco, US, 9-13 December, 2013.

Georgoulias A.K., Zanis P., Pöschl U., Kourtidis K.A., Alexandri G., QUantifying the Aerosol Direct and Indirect Effect over Eastern Mediterranean from Satellites (QUADIEEMS): Satellite, model and reanalysis data synergy, AGU Fall Meeting 2013, San Francisco, US, 9-13 December, 2013.

Georgoulias A.K., Kourtidis K.A., Alexandri G., Zanis P., Pöschl U., Quantifying the relative contribution of different aerosol types over Eastern Mediterranean: A decadal high resolution satellite view, Conference Digital Handbook, European Aerosol Conference 2013, Prague, Czech Republic, 1-6 September, 2013.

Georgoulias A.K., Zanis P., Pöschl U., Kourtidis K.A., Alexandri G., Ntogras C., Marinou E., Amiridis V., QUantifying the Aerosol Direct and Indirect Effect over Eastern Mediterranean from Satellites (QUADIEEMS): Overview and preliminary results, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, 1348, EGU General Assembly 2013, Vienna, Austria, 7-12 April, 2013.

Alexandri G., Georgoulias A.K., Meleti C., Balis D., Surface solar radiation variability over Eastern Mediterranean: A high spatial resolution view from satellite and ground-based observations, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, 7646, EGU General Assembly 2013, Vienna, Austria, 7-12 April, 2013.

 

Copyright © 2012 QUADIEEMS • Για προτάσεις ή παρατηρήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τον webmastercsscreme