Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

9) ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ - Προηγμένες Διαστημικές Εφαρμογές για την Εξερεύνηση του Σύμπαντος, του Διαστήματος και της Γης, MIS 5002515, 2018. (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

8) SCIAvisie. Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα της Ολλανδικής Διαστημικής Υπηρεσίας (Netherlands Space Office), 2017-2018. (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

7) Collective awareness platform for outdoor air pollution (hackAIR). Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Horizon 2020, Grant Agreement No. 688363, 2016-2017. (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

6) Monitoring and Assessment of Regional air quality in China using space Observations, Project Of Long-term sino-european co-Operation (MarcoPolo). Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, FP7 collaborative project, Grant Agreement No. 606953, 2014-2016. (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

5) Urban clusters impact on regional Air pollution and climate and generic visualisation software for satellite data applications (AEROVIS Sino-Greek project) - Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες” που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π.Α.Ν. ΙΙ και Π.Ε.Π, 2013-2015. (Ερευνητής)

4) Consistent Computation of the Chemistry-Cloud Continuum and Climate Change in Cyprus (C8). Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7/2007-2013)/ERC grant agreement no. 226144. (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

3) QUantifying the Aerosol Direct and Indirect Effect over Eastern Mediterranean from Satellites (QUADIEEMS) - Ποσοτικοποιώντας την Άμεση και Έμμεση Επίδραση των Αιωρούμενων Σωματιδίων στη Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της Δράσης "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ" που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ), 2012-2014. (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

2) Thermopolis 2009. Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), ESA Contract No. 22693/09/I-EC, 2009-2010. (Ερευνητής)

1) Air Quality Monitoring and Forecasting in China (AMFIC). Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, DG TREN Aeronautics and Space, Contract No. 030940, 2007-2009. (Ερευνητής)