Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

12) Long-term variability of solar radiation in Greece: effect of air quality and clouds, MIS 5047844, co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund - ESF) through the Operational Program «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning 2014-2020», 2020-2021. (Postdoctoral Researcher)

11) First Assessment of Shipping emissions in TROPOMI data (FAST), financed by the AOMD (Anders Omgaan Met data) program (2015-2019) of the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management, 2019. (Postdoctoral Researcher)

10) ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ), MIS 5021516, στο πλαίσιο της Δράσης "Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας", χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), 2019-2020. (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

9) ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ - Προηγμένες Διαστημικές Εφαρμογές για την Εξερεύνηση του Σύμπαντος, του Διαστήματος και της Γης, MIS 5002515, στο πλαίσιο της Δράσης "Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας", χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), 2018. (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

8) SCIAvisie. Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα της Ολλανδικής Διαστημικής Υπηρεσίας (Netherlands Space Office), 2017-2018. (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

7) Collective awareness platform for outdoor air pollution (hackAIR). Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Horizon 2020, Grant Agreement No. 688363, 2016-2017. (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

6) Monitoring and Assessment of Regional air quality in China using space Observations, Project Of Long-term sino-european co-Operation (MarcoPolo). Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, FP7 collaborative project, Grant Agreement No. 606953, 2014-2016. (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

5) Urban clusters impact on regional Air pollution and climate and generic visualisation software for satellite data applications (AEROVIS Sino-Greek project) - Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες” που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π.Α.Ν. ΙΙ και Π.Ε.Π, 2013-2015. (Ερευνητής)

4) Consistent Computation of the Chemistry-Cloud Continuum and Climate Change in Cyprus (C8). Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7/2007-2013)/ERC grant agreement no. 226144. (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

3) QUantifying the Aerosol Direct and Indirect Effect over Eastern Mediterranean from Satellites (QUADIEEMS) - Ποσοτικοποιώντας την Άμεση και Έμμεση Επίδραση των Αιωρούμενων Σωματιδίων στη Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της Δράσης "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ" που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ), 2012-2014. (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

2) Thermopolis 2009. Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), ESA Contract No. 22693/09/I-EC, 2009-2010. (Ερευνητής)

1) Air Quality Monitoring and Forecasting in China (AMFIC). Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, DG TREN Aeronautics and Space, Contract No. 030940, 2007-2009. (Ερευνητής)